Органските производи се обележуваат со посебна ознака, која гарантира дека ги задоволуваат стандардите за органско производство. Во Македонија овие производи се означуваат со сонце околу кое вирее фиданка, како што е прикажано на сликата лево. Кога ќе наидете на производ со оваа ознака бидете сигурни дека се работи за органски производ.

Европската унија има сопствена ознака за органски производи. Како што е прикажано на сликата – има облик на лист составен од ѕвезди кои се преземени од знамето на ЕУ.

Оваа ознака можете да ја сретнете и на производи кои се увезени на нашиот пазар.

Производството на органската храна е строго регулирано и контролирано.

За да се обезбеди почитување на законски утврдените правила за органското производство, овластени контролни и сертификациски тела најмалку еднаш годишно вршат стручна контрола над производителите, преработувачите и увозниците на органски производи. Ваквите контроли се под надзор на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство преку соодветни инспекциски органи кои вршат надзор на придржувањето на прописите за органско производство. Доколку се утврди отстапување од принципите на органско производство, се изрекуваат соодветни казнени мерки, а може да се одземе и правото на употреба на ознаката за органски производи.