Услови на користење

Услови на користење

Важна напомена: При користењето на услугите на веб-сервисот Cenometar.mk во делот Производи и Цени  веб сервисот го информира корисникот за следните детали: 

Во овој дел се наоѓаат 50 артикли кои ја сочинуваат најчестата неделна кошничка на едно семејство. Цените се собираат еднаш неделно од маркетите и се внесуваат според затекнатата состојба на рафтот на маркетот. Доколку соодветен производ не е најден во маркетот, цена за истиот не е објавена – дури и да го имал маркетот на залиха. Заради тоа веб сервисот Ценометар.мк не превзема никаква одговорност. Исто така во овој дел, се работи за генерички производи и не се работи за одреден бренд. Веб сервисот Ценометар.мк во потрагата по поефтини цени – за Вас ја одбира најефтината цена – без разлика на брендот, приватната марка или квалитетот. Доколку има заменски производ со повисок квалитет или приватна марка со наводен повисок квалитет, Ценометар.мк се оградува од квалитативно мерење на производите, туку се задржуваме само на цената за количината соодветен производ ( килограм, литар, милиграми ) и минимумот квалитативни особености по производ кои се наведени во артиклот ( млеко со минимум 3,2% масленост, пиво со минимум 5% алкохол, вино со минимум 11% алкохол, маслинки тип – каламата, и слично). Оттука, со користењето на овој веб сервис Вие сте запознаени дека веб сервисот ги споредува само цените по единица мерка од соодветен производ, а не и квалитетот или алтернативните производи. Со тоа, веб сервисот не превзема никаква одговорност по евентуални прашања од било кој шерхолдер во процесот во однос на квалитет, пакување, достапност или изложеност на соодветен производ. Веб сервисот – за да генерира поголема заштеда на граѓаните и општеството – ги бара генеричките производи во делот Производи и Цени и не се води од бренд, марка или приватна марка. Наоѓа производ кој може да се сврсти во категоријата која се следи и го одбира оној со најниска цена, без притоа да навлегува во прашања поврзани со неговиот квалитет. Исто така, постојат цени кои се деривирани од поголеми пакувања, па веб сервисот пресметува најниска цена по единица мерка ( килограм прашак, литар течен детергент ) со што цената се однесува на пакувања поголеми од мерната единица, а се пресметани на начин да се најде најефтиниот производ. 

Вие, со користењето на овој веб сервис сте согласни со условите на користење на истиот и сте запознаени со претходните одредби. 

  1. Општи одредби

Овие услови за употреба ги регулираат општите услови за членство, начинот на регистрација на членовите, правата и обврските на членовите, правилата за приватност, авторските права и сродните права и други важни прашања што се важни за функционирањето и користењето на оваа страница.

 

Секое користење на оваа страница во целост или кој било нејзин дел што не е во согласност со овие Услови на употреба ќе се смета за злоупотреба на услугите обезбедени од Ценометар.мк и повреда на Условите за користење.

 

Условите и условите за употреба ги дефинираат процедурите со кои недвосмислено потврдувате дека се согласувате со какви било ограничувања што ги носи овој веб-портал со себе.

 

Информациите објавени од Cenometar.mk се користат исклучиво за некомерцијални цели и единствената цел на нивното објавување е да им се помогне на корисниците.

 

Cenometar.mk е веб-портал наменет за физички и правни лица и неговата употреба и користење е потполно бесплатна.

 

 

 

  1. Ограничување на одговорноста

Cenometar.mk обезбедува услуги кои се состојат од обезбедување информации, управување со содржини и услуги преку Интернет.

 

Секоја употреба на страницата Cenometar.mk е единственo одговорност на Корисникот.

 

Во никој случај Cenometar.mk нема да одговара за:

 

Cenometar.mk не гарантира непречено користење на страницата, ниту е на кој било начин одговорен за можна привремена недостапност, или за делумно или целосно нефункционирање или неправилно функционирање, како и за последиците што може да се појават од употребата на оваа страница.

Секоја штета што корисникот ја трпи од правилна или неправилна употреба на порталот предизвикана од врски или реклами на порталот или оние што на кој било начин се поврзани со веб-порталот.

 

Не е одговорен за технички проблеми кои произлегуваат од проблеми во обезбедувањето услуги за електронски комуникации, што може да доведе до одложувања и / или неправилна обработка на податоци

 

Неправилно функционирање или прекинување на порталот, што е предизвикано директно или индиректно од природни сили или други причини надвор од разумна контрола, кои вклучуваат: проблеми со функционирањето на мрежата, дефекти на компјутерската опрема, проблеми со телекомуникациската опрема и уреди, прекини на електричната енергија, штрајкови, суспензии на трудот, немири, недостаток на содржина или недостаток на работна сила, наредби на државни или други тела, природни катастрофи.

 

 

 

  1. Цени

Цените се индикативни и информативни.

 

Цените се изразени во дeнари (МКД) со вклучен ДДВ.

 

Cenometar.mk не гарантира дека цените се целосно точни и се дистанцира од потенцијални грешки.

 

Cenometar.mk ја задржува можноста да не ги ажурира цените дневно и во тој случај ќе ги објавува цените на последниот ден кога цените биле ажурирани.

 

Во случај да се случи ситуацијата од став 4 на овој член, cenometar.mk го наведува датумот од кога се ажурирани цените.

 

Грешките во цените и неточните информации за достапноста на предметите ќе бидат елиминирани веднаш штом ќе бидат откриени.

 

Сите постојни грешки се случиле ненамерно и немаат за цел да фаворизираат или да му наштетат на која било продажна точка.

Во случај да забележите грешка, можете да не известите на cenometar.mk@gmail.com за да можеме да сториме се што е во наша моќ да ја поправиме грешката во најкус можен рок.